Rekisterinpitäjä

Nimi: Hammastieto.fi Oy
Postiosoite: Kasarmikatu 28C17, 00130 Helsinki
Puhelin: 050 515 1330

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ville-Pekka Paalasmaa
Sähköposti: ville@hammastieto.fi

Rekisterin nimi

Hammastieto.fi Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Hammastieto.fi Oy:n oikeutettuun etuun (esimerkiksi suoramarkkinointi) ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia
varten:


 • suoramarkkinointi
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen
 • Hammastieto.fi Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen Internet-sivujen (www.hammastieto.fi) kautta jätettyjen soittopyyntöjen, ajanvarausten tai muiden yhteydenottojen käsittely

Rekisteröityjen ryhmät

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • nimi

 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • titteli tai ammattinimike

 • ikä tai syntymävuosi

 • sukupuoli

 • äidinkieli

 • korkeintaan yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto

 • rekisteröidyn toivomat yhteydenpitomuodot

 • suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot

 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet)

 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi Hammastieto.fi Oy:n nettisivujen kautta jätetyt yhteydenoto, soittopyynnöt, uutiskirjeen tilaamisen tai markkinointikilpailuihin ja -arvontoihin osallistumisen yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä (esimerkiksi Väestörekisterikeskus).

Markkinointirekisteriin voidaan siirtää tietoja Hammastieto.fi Oy:n asiakasrekisteristä asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen (ts. aktiivisen asiakkuussuhteen päätyttyä).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hammastieto.fi Oy luovuttaa säännöllisesti ajanvaraustiedot sille terveydenhuollon hoitoyksikölle, jolle asiakas on tekemässä ajanvarausta.

Hammastieto.fi Oy on sitoutunut, että terveydenhuollon palveluita asiakkaalle antava yritys käsittelee mainittuja henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

Muita henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

Hammastieto.fi Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia esimerkiksi markkinoinnin toteuttamista varten. Tällöin Hammastieto.fi Oy sitoutuu huolehtimaan, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Hammastieto.fi Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, minkä lisäksi Hammastieto.fi Oy huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty Hammastieto.fi Oy:n markkinointirekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista tai oikeus vastustaa tietojen käsittelyä


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta ja/tai vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn


Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointia varten


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla tai osoittamalla tätä koskeva kirjallinen pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää profilointi

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö profilointia varten. Tällainen kielto tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus siirtää tiedot

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä tapahtuu olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle


Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista valvovalle viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Hammastieto.fi Oy